Arbeidsconflict in Tegelen? Kies voor arbeidsmediation!

Heeft u een arbeidsconflict in Tegelen? Wellicht is een arbeidsmediation iets voor u! Het hebben van een arbeidsconflict is vervelend omdat u veel uren op uw werk doorbrengt. Het is daarom belangrijk dat u dat met plezier doet. Conflicten kunnen dat plezier behoorlijk verstoren. Misverstanden en verkeerde verwachtingen kunnen aan de basis liggen van een verziekte werksfeer met alle gevolgen van dien.

Vraag vrijblijvend uurtarieven op van arbeidsmediators uit uw omgeving.
Een werknemer kan lichamelijke klachten krijgen die mogelijk tot ziekteverzuim leiden. Een werkgever kan last krijgen van productievermindering, een te groot personeelsverloop of een verstoorde relatie met een compagnon. Alle partijen hebben hun eigen visie op de ontstane situatie. Als u beiden met een arbeidsmediator uit Tegelen in gesprek gaat, worden de verschillen én uw belangen duidelijk. Daarna kunnen we zoeken naar oplossingen.

Een arbeidsconflict op allerlei niveaus binnen een bedrijf

Tussen werkgever en werknemer
Binnen teams en afdelingen
Tussen leden van een maatschap
Tussen bestuur en directie
In familiebedrijven
Met een zakelijk partner

Wat kan onze website voor u betekenen?

Onze website is als een intermediair onder de mediators. Wij zijn gelieerd aan een groot netwerk van mediators waarin ook vele arbeidsmediators werkzaam zijn. De prijzen van een arbeidsmediator in Tegelen zijn vrijgesteld, een ieder mag dus zijn eigen uurtarief bepalen. Bij ons kunt u gratis en vrijblijvend de prijzen opvragen mediators (max 5.) die bij u in de regio werkzaam zijn. Op uw eigen gemak kunt u de prijsvoorstellen vergelijken en zo een keuze maken welke bemiddelaar het beste past bij uw arbeidsconflict.

Plezier in uw werk is belangrijk. Arbeidsmediation kan helpen om de arbeidsvreugde en productiviteit weer terug te brengen.

Voor wie is mediation?

Vrijwel elk arbeidsconflict kent een oplossing. Vaak zien partijen die oplossing niet omdat ieder vastzit aan zijn standpunt. Een mediator kan dat veranderen. Zowel in persoonlijke als zakelijke kwesties. Dus bijv. ruzie tussen buren over overlast of tussen gescheiden mensen over omgang met de kinderen. Een impasse tussen de directie en een afdeling over veranderingen op de werkvloer, tussen een leverancier en een afnemer over de uitleg van leveringsvoorwaarden. In principe lenen alle zaken, behalve die voor de strafrechter worden gebracht, zich voor conflictbemiddeling. En eigenlijk kan iedereen met een conflict in Tegelen deelnemen aan een mediation, mits hij of zij natuurlijk bereid is de loopgraaf voor de onderhandelingstafel te verruilen.

De arbeidsmediator in Tegelen

Een arbeidsmediator is een onpartijdige persoon die mensen of bedrijven die een arbeidsconflict hebben helpt om tot een goed resultaat te komen. In de eerste plaats is het iemand die veel maatschappelijke en bedrijfservaring heeft. Het zijn bijv. psychologen, functionarissen uit overheid of bedrijfsleven (etc.) en vaak zijn het juristen die zich realiseren dat een formele procedure niet altijd de beste remedie is. De mediators uit ons netwerk hebben een speciale opleiding gevolgd, houden het vak bij en zijn veelal als deskundige mediators erkend door de Mediatorsfederatie Nederland (MfN). Zij werken volgens de regels van de Mediatorsfederatie (dus bij overtreding hiervan kan het klacht- en tuchtrecht op de mediator worden toegepast).

arbeidsconflict Tegelen

Wat is arbeidsmediation?

Arbeidsmediation is het gezamenlijk oplossen van een conflict tussen twee (of meer) partijen met hulp van een onafhankelijke bemiddelaar (de arbeidsmediator). Wanneer er een onwerkbare situatie is ontstaan spreken we van een arbeidsconflict. Het samenwerken naar een resultaat dat voor beiden acceptabel is, is in de meeste gevallen een betere oplossing dan elkaar naar de rechter te slepen. Dit laatste mondt vaak uit in een eenzijdig gelijk en kost bovendien veel tijd, geld en energie. Daar komt bij dat een vonnis in de praktijk niet leidt tot het gewenste resultaat. De partijen zijn vaak niet dichterbij elkaar gekomen en het vonnis valt doorgaans maar voor één partij goed uit. Arbeidsmediation in Tegelen kan twee partijen wel dichterbij elkaar brengen en zorgen dat er weer een werkbare oplossing komt. Arbeidsmediation is van toepassing op: conflict tussen werknemers, conflict tussen werkgever en werknemer en exit-gesprekken.

De voordelen van arbeidsmediation

Er zijn een groot aantal voordelen verbonden aan mediation, te weten:

 • snelheid; geen slepende procedures
 • kostenbeheersing
 • een informele gang van zaken
 • professionele conflictbemiddelaars
 • op een actieve manier samen naar het conflict willen oplossen
 • begeleidt communiceren met aandacht voor zaak en persoon
 • niets is onmogelijk, creatief en out-of-the-box denken wenselijk
 • behoud van relaties
 • samen oplossingsgericht werken
 • toekomstgericht
 • winst voor alle betrokkenen

Hoe ziet het proces van arbeidsmediation eruit?

Vraag vrijblijvend uurtarieven op van arbeidsmediators uit uw omgeving.
Vrijwilligheid staat voorop. Elke mediation in Tegelen vindt plaats omdat en zolang alle betrokken partijen dit willen. Maar zolang men meedoet is het niet vrijblijvend. Door de bewuste keuze actief aan de oplossing bij te dragen krijgt het uiteindelijke resultaat meer waarde en wordt beter nageleefd. De afspraken om bij het oplossen te kiezen voor arbeidsmediation worden bij aanvang vastgelegd in een mediationovereenkomst.

Start mediation: kijken wat haalbaar is

Als u al weet dat de situatie rijp is voor conflictbemiddeling en een ieder bereidwillig is om aan een oplossing te werken kunt u het beste direct beginnen. In een oriënterend gesprek met de arbeidsmediator uit Tegelen wordt gekeken naar de haalbaarheid van arbeidsmediation. De arbeidsmediator legt uit hoe hij of zij werkt en vraagt vertrouwelijk inhoudelijke informatie over de problemen geven. In elk geval krijgt u de mogelijkheid om uw situatie uit te leggen. Veel mediators werken met een oplossingsagenda om zo alle problemen in kaart te brengen. De informatie- en probleem verkennende fase wordt dan afgesloten: de mediator persoonlijk geeft de gegadigden zijn/haar oordeel over de mediationgeschiktheid.

De mediationovereenkomst

Nu beide partijen tezamen met de arbeidsmediator eruit zijn kan de mediationovereenkomst ingevuld en ondertekend worden. De volgende fase in het mediationproces breekt nu aan, hierin wordt er een inventarisatie van de belangen gemaakt, oplossingsmogelijkheden besproken, onderhandeld, evenwichtig gekozen en afgerond met een overeenkomst.

Partijen en de mediator zijn tot geheimhouding verplicht. Alles wat in het mediationgesprek is uitgewisseld, wordt vertrouwelijk behandeld. Door deze beslotenheid kunnen u en de andere partij tijdens het mediationproces vrijuit met elkaar van gedachten wisselen. Dat bevordert het in beeld krijgen van ieders belangen én diverse oplossingsmogelijkheden. De arbeidsmediator stimuleert hierbij, communiceert waar nodig afzonderlijk met partijen en leidt hun onderhandelingen. Hij kan hierbij op het evenwicht letten, omdat hij volstrekt onpartijdig, onafhankelijk is.
De uitkomst wordt niet opgelegd door de mediator: u en de andere partij bepalen het zelf. Hun overeenstemming wordt vastgelegd in een ´vaststellingsovereenkomst´, die hen juridisch bindt.

arbeidsmediation Tegelen
Overzicht van de werkwijze bij een arbeidsconflict:
 • in een gesprek komen de problemen aan de orde
 • door hierbij stil te staan en de bijbehorende emoties te uiten, ontstaat ruimte om naar elkaar te luisteren
 • de arbeidsmediator stelt de verschillen en ieders belangen vast
 • de gezamenlijke behoeften en belangen worden onderzocht
 • u zoekt naar mogelijke oplossingen en kiest de beste uit
 • afspraken kunnen worden vastgelegd in een overeenkomst

Arbeidsconflict tussen werknemers

Een conflict tussen werknemers is niet alleen zeer vervelend voor de werknemer. Ook voor een werkgever is het een onprettige en kostbare aangelegenheid. Ziekmeldingen (in deze context “boosmeldingen” genoemd) zijn duur, de productiviteit is lager, de werksfeer leid eronder en misschien gebeurt zelfs het aller ergste: de kans dat een waardevolle kracht uit onmacht ontslag neemt. Om een conflict op te kunnen lossen kan de hulp van een neutrale en onpartijdige, externe bemiddelaar uitkomst bieden. Collega’s krijgen de kans om hun grieven te uiten en gaan samen aan de slag om de lucht te klaren en een oplossing te zoeken voor het conflict. Lees op MediationNederland.nl hier meer over.

Een casevoorbeeld uit Tegelen

Een voorbeeld van een conflict waarin mediation de oplossing heeft gebracht is die van een werknemer die een arbeidsconflict heeft met zijn werkgever. De werkgever had namelijk zomaar zijn taak gewijzigd, en niet in een betere taak veranderd. Daardoor voelde de werknemer zich ondergewaardeerd en presteerde hij ook minder. Door de twee partijen in een betere sfeer bij elkaar te brengen en duidelijk aan elkaar te laten zien wat de redenen waren voor de taakverandering, maar ook wat de gevolgen waren, kwam er ruimte voor een akkoord. De werknemer werd vrijwillig overgeplaatst en kreeg omscholing die het mogelijk maakte een functie op zijn niveau te vervullen.

Wist u dat?
Bijna 70% van alle mediations wordt met een overeenkomst afgesloten, aan 55% van alle gevallen besteedt de mediator 10 of minder werkuren en bijna 60% is binnen 2 maanden afgerond.

Zakelijke mediation bij bestuurlijke conflicten

Steeds meer bedrijven in Tegelen ervaren dat zakelijke mediation een uitstekende manier is om conflicten op te lossen. Het is een bewezen alternatief voor de langdurige en kostbare rechtszaken. Daarnaast is zakelijke mediation een uitstekende manier om bestuurlijke conflicten snel op te lossen met toekomstbestendige afspraken. De gespecialiseerde arbeidsmediators in ons netwerk hebben ruime ervaring binnen het bedrijfsleven. Niet iedere mediator is in staat om stevige gesprekken met directies, raden van toezicht of managementteams te leiden. De business mediators uit ons netwerk zijn wel in staat uw conflict helder in kaart te brengen en de partijen naar een gezamenlijke en toekomstbestendige oplossing te begeleiden.

Zakelijke mediation kan op alle vlakken binnen het bedrijfsleven worden toegepast. Zowel binnen één organisatie als tussen twee of meer organisaties. Enkele voorbeelden waarbij een mediator de oplossing kan zijn: bestuurlijke conflicten, conflicten binnen samenwerkingsverbanden en conflicten tussen leverancier en afnemer.

Hoe zijn de kosten van arbeidsmediation opgebouwd?

Vraag vrijblijvend uurtarieven op van arbeidsmediators uit uw omgeving.
De kosten voor arbeidsmediation zijn op verschillende manier opgebouwd. Er is een verschil tussen een uurtarief en een pakket. Bij een uur tarief wordt er voor aanvang van het mediationtraject een prognose van de duur van het traject gesteld, of er worden een aantal gesprekken voorgesteld. Bijvoorbeeld na de intake met beide partijen drie gesprekken van anderhalf uur. Het tarief van de mediator is wisselend. Ervaring en specialisme in de branche speelt hierin een rol. Bij een pakket is er een vaste prijs waar intake en een aantal gesprekken bij inzitten. Eventuele uitbreiding is dan mogelijk tegen een meerprijs. Houdt daarnaast rekening met mogelijke reistijd kosten en de prijs van het huren van een locatie.

Wie betaalt mediation bij een arbeidsconflict?

Over het algemeen betaalt de werkgever bij een arbeidsconflict de kosten voor de mediator betaalt. In sommige gevallen worden de kosten ervoor gedeeld. Mocht u weinig inkomsten hebben, dan is hiervoor een regeling. De mediator kan een toevoeging aanvragen waardoor een deel van de kosten voor u worden vergoed. U betaalt wel een minimale bijdragen van €53 per uur.

Wat zijn de opties als arbeidsmediation niet werkt?

Wanneer arbeidsmediation niet werkt, is de stap naar de rechter vaak de enige oplossing. Dit is ook wanneer een van beide partijen niet mee wil werken met het mediationtraject of omdat de spanningen zo hoog zijn opgelopen van een van beide niet met de ander om de tafel kan of wil zitten en weigert constructief mee te denken naar een oplossing.

exit mediation

Wat is exit mediation?

Wanneer er geen werkbare situatie meer mogelijk is en er wordt overgegaan tot ontslag, kan de mediator door middel van exit mediation het scheiden van de wegen begeleiden. De mediator begeleidt de gesprekken om tot een vertrekregeling te komen waar werkgever en werknemer zich goed in kunnen vinden, al dan niet met behulp van een advocaat die gespecialiseerd is in arbeidsrecht. De arbeidsmediator kan bijdragen aan een positieve afsluiting van een negatieve periode. Door zijn of haar neutrale positie worden werkgever en werknemer ondersteund om gezamenlijk tot passende afspraken te komen.

Vrijblijvend offertes aanvragen

Vraag vrijblijvend uurtarieven op van arbeidsmediators uit uw omgeving.
Zoals wij al eerder aangaven hebben wij deze website in het leven geroepen om het mensen met een arbeidsconflict makkelijker te maken. U kunt zich via ons informeren over wat arbeidsmediation is en wat een arbeidsmediator uit Tegelen voor u kan betekenen. Daarnaast is er de offerteservice die wij aanbieden. Gratis en geheel vrijblijvend kunt u het contactformulier invullen en een offerteaanvraag voor het ontvangen van diverse prijsoffertes doen. Dat lijkt ons een win-win situatie en hopelijk komt er ook voor uw conflict een oplossing!

Anderen over de offerte service:

Binnengekomen op: juli 18, 2024

Snel de offertes binnen!

Ik heb snel de aangevraagde offertes binnengekregen en prijzen kunnen vergelijken. Hopelijk kunnen we het arbeidsconflict nu snel oplossen!

Offerte aangevraagd door Rob de Held.

Voor elke conflict een oplossing!
5
2019-11-25T10:21:55+00:00

Offerte aangevraagd door Rob de Held.

Ik heb snel de aangevraagde offertes binnengekregen en prijzen kunnen vergelijken. Hopelijk kunnen we het arbeidsconflict nu snel oplossen!
0
1
Voor elke conflict een oplossing!

Binnengekomen op: juli 21, 2024

Scheelt toch weer

Ik had al maanden een conflict met mijn werknemer. We zijn een klein familiebedrijf en hadden voor het eerst iemand van buiten de familie aangenomen. Vanwege de hoge uurtarieven van mediators is het ideaal dat je deze kan vergelijken!

Offerte aangevraagd door Familie Donkers.

Voor elke conflict een oplossing!
5
2019-11-26T07:57:21+00:00

Offerte aangevraagd door Familie Donkers.

Ik had al maanden een conflict met mijn werknemer. We zijn een klein familiebedrijf en hadden voor het eerst iemand van buiten de familie aangenomen. Vanwege de hoge uurtarieven van mediators is het ideaal dat je deze kan vergelijken!
0
1
Voor elke conflict een oplossing!

Binnengekomen op: juli 16, 2024

Goedkoper dan naar de rechter

Twee personeelsleden hebben nu al ruim een jaar irritatie en dit verpest de werksfeer en gaat ten koste van de productiviteit. Via deze service een prima arbeidsmediator gevonden.

Offerte aangevraagd door Anoniem.

Voor elke conflict een oplossing!
5
2019-11-26T08:12:22+00:00

Offerte aangevraagd door Anoniem.

Twee personeelsleden hebben nu al ruim een jaar irritatie en dit verpest de werksfeer en gaat ten koste van de productiviteit. Via deze service een prima arbeidsmediator gevonden.
0
1
Voor elke conflict een oplossing!
Enkele mediators in de Limburg:

Feijen Mediation

Stalbergweg 283
5913 BP Venlo
Nederland

Mertens Advocaten

Wilhelminasingel 269
6001 GS Weert
Nederland

Nollen & Kneepkens mediators

Mauritslaan 49
6129 EL Urmond
Nederland

Plaatsen in de gemeente Venlo

Plaatsen: Venlo, Arcen, Belfeld, Boekend, Hout-Blerick, Lomm, Steyl, Tegelen, Velden en 't Ven
Website van de
gemeente Venlo
Omliggende gemeenten: Horst aan de Maas, Peel en Maas, Bergen, Beesel en de Duitse gemeenten: Walbeck, Straelen, Nettetal, Viersen

Contact

 • Conflict-oplossing.nl

 • Online initiatief
 • Snel en makkelijk
 • Uurtarieven van arbeidsmediators vergelijken
 • Voor arbeidsmediation in heel Nederland